TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZYCH - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Treningi umiejętności społecznych prowadzone są dla różnych grup, uczestnikami są osoby z zaburzeniami w umiejętnościach społecznych (osoby z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera, autyzmem), jak i młodzi menadżerowie, studenci.

Trening umiejętności społecznych to technika behawioralna oparta o teorię uczenia się i strategię rozwiązywania problemów. Trening ten ma ściśle określony, powtarzalny schemat. Najczęściej stosowane techniki pracy to odrywanie ról, modelowanie, udzielanie wzmocnień i informacji zwrotnych, przydzielanie zadań domowych. Treningi umiejętności społecznych przynoszą lepszy efekt gdy odbywają się podczas zajęć grupowych. Każde spotkanie treningowe rozpoczyna się od przypomnienia celów treningu oraz omówienia korzyści jakie mogą wynikać z ćwiczenia sprawności komunikowania się z ludźmi. Często wraca się również do przypomnienia tych elementów rozmowy, które ułatwiają kontakt (mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy, poprawność językowa, postawa ciała). Omawia się następnie sytuacje trudne, wywołujące zagrożenie, bezradność czy lęk. Aby lepiej zobrazować daną sytuację wykorzystuje się przygotowane wcześniej nagrania wideo. Tematyka tych krótkich filmów dotyczy podstawowych trudnych sytuacji życiowych. Taki sposób pracy umożliwia lepsze skonkretyzowanie i możliwość dokładniejszej analizy pojawiających się problemów. Uczestnicy odpowiadają na wiele pytań takich, jak : Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Do czego dąży? Jakie są prawa i obowiązki osoby wobec innych? Jakie potrzeby wyraża uczestnik scenki? Taka dokłada analiza doprowadzić pomaga uczestnika treningu do określenia swojego celu oraz przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie go.

Aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się i poczuć sytuację , odgrywa się scenki przedstawiające omawiany problem. Aktorami są sami uczestnicy treningu, często jednak zwłaszcza początkowo są to również terapeuci. Po odegraniu ról na żywo omawia się wszystkie elementy, włączając do dyskusji wszystkie osoby uczestniczące w treningu. Następny etap to modelowanie takiej metody pokonania trudności, która wydaje się najbardziej właściwa. Konkretne nowe elementy zachowania utrwala się poprzez ponowne odegranie scenki. Po zakończeniu rozmawia się o konkretnych dobrze wykonanych elementach zadania. Trening kończy się przydzieleniem zadania domowego.

Kiedy techniki prowadzenia rozmowy są już bardziej zrozumiałe i przećwiczone wprowadza się kolejny element rozszerzający trening o umiejętności definiowania problemu, szukania alternatywnych rozwiązań, rozpatrywania pozytywnych i negatywnych stron każdego rozwiązania, wybór optymalnego i wprowadzenie go w życie. Ważne aby w treningu brali aktywny udział wszyscy uczestnicy, istotne jest by każdy mógł wypowiedzieć się o problemie i być wysłuchanym. Podsumowując można powiedzieć, że dobrze przeprowadzony trening będzie składał się z trzech podstawowych elementów:
  • zdobywanie wiedzy – wiem, co trzeba zrobić
  • nabywanie umiejętności – umiem to zrobić
  • generalizacja umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu.

Wróć do spisu treści