Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług w obszarze zdrowia psychicznego.

Co możemy Ci zaoferować

Diagnoza dzieci i młodzieży

Badania, które wykonujemy w Poradni: diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii), diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia), diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej, diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych, badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania, diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości.

Diagnoza dorosłych

Prowadzimy szeroki zakres diagnostyki psychologicznej. Obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną osoby dorosłe w zakresie: zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, fobii społecznych, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), stresu pourazowego (PTSD), terapii par, dysleksji dorosłych, nadpobudliwości psychoruchowej dorosłych (ADHD), diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości. Zajmujemy się badaniami i wystawianiem opinii psychologicznych dla osób dorosłych np. do Zespołu Orzekającego oraz terapią i poradnictwem psychologicznym.

Terapie rodzinne i małżeńskie

W psychoterapii systemowej rodzinę traktuje się jako system, w którym obowiązują wszystkie prawa ogólnej teorii systemów. Jakość życia i zdrowie psychiczne wszystkich przedstawicieli systemu rodzinnego zależą od stopnia odczuwanego wsparcia, bliskości oraz umiejętności stosowania właściwych strategii w różnych sytuacjach konfliktowych nieodłącznie towarzyszących życiu rodzinnemu. Jeśli więc w jakimkolwiek punkcie systemu pojawiają się problemy, to zakłada się, że dotyczą one całego systemu. Jeśli pragniemy zmienić jakiś element systemu, zmianie ulegną wszystkie pozostałe, itd . Celem terapii w ujęciu systemowym jest interweniowanie w system rodzinny poprzez dostarczanie nowych informacji, tak by rodzina sama mogła dostosować się do zmian wynikających z wydarzeń życiowych, czy zadań związanych z cyklem życia.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty dla dzieci: edukacyjno-wyrównawcze dla dzieci nieśmiałych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową dla dzieci z zespołem aspergera arteterapia terapia pedagogiczna instrumental enrichment socjoterapia rehabilitacja programowanie podstawy biznesu języki obce. Istotną gałęzią naszej działalności jest aktywność szkoleniowo-edukacyjna. Właściwie od początku istnienia naszej poradni, czyli od roku 2011 realizujemy projekty dydaktyczne związane z upowszechnianiem wśród nauczycieli i rodziców najnowszej wiedzy związanej z coraz częstszymi wśród uczniów dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak dysleksja i dyskalkulia, czy różnorodnymi zaburzeniami okresu adolescencji. Prowadziliśmy je zarówno w formule krótkich, kilkugodzinnych szkoleń dla rad pedagogicznych, jak i dłuższych (dwu- trzydniowych) kursów połączonych z zajęciami warsztatowymi. Nasi pracownicy to dyplomowani pedagodzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w praktyce szkolnej, psychologowie, nauczyciele akademiccy. Na użytek konkretnych tematów zatrudniamy również współpracujących z nami psychologów i wykładowców spoza poradni tak, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom kompetencji i satysfakcji. Staramy się być zawsze na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy, dlatego nie korzystamy z gotowych programów czy prezentacji szkoleniowych, ale każdorazowo aktualizujemy program szkolenia o najnowszy stan wiedzy na dany temat i profilujemy go, dostosowując do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta. Naszą domeną jest tematyka psychologiczno-pedagogiczna, dlatego swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczych. W swoim programie mamy również tematy adresowane do innych grup pracowniczych, związane z tak powszechnymi dziś zjawiskami, jak mobbing, wypalenie zawodowe czy zasady efektywnej organizacji pracy w zespole.

Psychotesty dla kierowców

Poradnia świadczy usługi w zakresie badań: kierowców oraz kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowców pojazdów służbowych(przedstawiciel handlowy, przedstawiciel medyczny), kierowców skierowanych przez policję na badania w wyniku: przekroczenia 24 punktów karnych, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego, spowodowania wypadku drogowego instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy, kierowców TAXI, tramwajów, pojazdów sportowych, strażaków OSP, osób przewożących materiały niebezpieczne, osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona konieczność wykonania badania psychologicznego. operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego: ciężkiego oraz zmechanizowanego (operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, dźwigów, suwnic), osób wykonujących pracę na wysokościach, oraz innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Zajęcia pedagogiczne

Poradnia organizuje i prowadzi zajęcia pedagogiczne dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), zajęcia logopedyczne, terapię ręki oraz terapię dla dzieci z elementami Integracji Sensorycznej.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback powszechnie nazywany jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się relaksować i radzić sobie w trudnych sytuacjach. EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy: zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego, zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii, impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania, zaburzeniach rozwoju mowy w trakcie zajęć logopedycznych, autyzmie i syndromie Aspergera, terapii uzależnień.

Trening Umiejętności Społecznych - TUS

Treningi umiejętności społecznych prowadzone są dla różnych grup, uczestnikami są osoby z zaburzeniami w umiejętnościach społecznych (osoby z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera, autyzmem), jak i młodzi menadżerowie, studenci. Trening umiejętności społecznych to technika behawioralna oparta o teorię uczenia się i strategię rozwiązywania problemów. Trening ten ma ściśle określony, powtarzalny schemat. Najczęściej stosowane techniki pracy to odrywanie ról, modelowanie, udzielanie wzmocnień i informacji zwrotnych, przydzielanie zadań domowych. Treningi umiejętności społecznych przynoszą lepszy efekt gdy odbywają się podczas zajęć grupowych. Każde spotkanie treningowe rozpoczyna się od przypomnienia celów treningu oraz omówienia korzyści jakie mogą wynikać z ćwiczenia sprawności komunikowania się z ludźmi. Często wraca się również do przypomnienia tych elementów rozmowy, które ułatwiają kontakt (mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy, poprawność językowa, postawa ciała). Omawia się następnie sytuacje trudne, wywołujące zagrożenie, bezradność czy lęk. Aby lepiej zobrazować daną sytuację wykorzystuje się przygotowane wcześniej nagrania wideo. Tematyka tych krótkich filmów dotyczy podstawowych trudnych sytuacji życiowych. Taki sposób pracy umożliwia lepsze skonkretyzowanie i możliwość dokładniejszej analizy pojawiających się problemów. Uczestnicy odpowiadają na wiele pytań takich, jak : Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Do czego dąży? Jakie są prawa i obowiązki osoby wobec innych? Jakie potrzeby wyraża uczestnik scenki? Taka dokłada analiza doprowadzić pomaga uczestnika treningu do określenia swojego celu oraz przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie go.

Terapia psychologiczna/psychoterapeutyczna

Terapia indywidualna jest formą leczenia szeroko rozumianych zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym powodujących doświadczanie przez pacjenta dyskomfortu i cierpienia. Głównym celem terapii jest wypracowanie wspólnie z pacjentem bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie i doprowadzenia do osiągnięcia przez pacjenta bardziej adaptacyjnego i dojrzalszego funkcjonowania. Najczęściej terapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia długoterminowa trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, krótkoterminowa od kilku do kilkunastu spotkań.

Nasze gabinety

Gabinet terapeutyczny dla dzieci

Gabinet psychologa

Sala konferencyjna